PHP 排序算法– 冒泡排序、快速排序、选择排序、插入排序

PHP 排序算法– 冒泡排序、快速排序、选择排序、插入排序

1. 冒泡排序 — 循环数组count($arr) 次,将数组的最后一个数据和前一个数据比较,从大到小(前一个大于后面)替换,从小到大(前面小于后面)替换

function bubbling_sort($arr)
{
   $count = count($arr);
   if($count <= 1)
   {
     return $arr;
   }
   for($i=0; $i<$count; $i++)
   {   
     for($j=$count-1; $j>$i; $j--)
     {
        if($arr[$j-1] > $arr[$j])
        {
          $tmp = $arr[$j-1];
          $arr[$j-1] = $arr[$j];
          $arr[$j] = $tmp;
        }
     }
   }
   return $arr;
}

2. 快速排序 — 获取数组第一位数据保存,根据这个数将数组拆分两组,然后递归排序,合并数组。循环比第一位数小的是从小到大排序,比第一位数大按照从大到小排序

function quick_sort($arr)
{
   $count = count($arr);
   if($count <= 1)
   {
     return $arr;
   }

   $val = $arr[0];
   $left_arr = $right_arr = array();
   for($i=1; $i<$count; $i++)
   {
     if($arr[$i] <= $val)
     {
        $left_arr[] = $arr[$i];
     }
     else
     {
        $right_arr[] = $arr[$i];
     }
   }
   $left_arr = quick_sort($left_arr);
   $right_arr = quick_sort($right_arr);

   return array_merge($left_arr, array($val), $right_arr);
}

3. 选择排序 — 每趟循环去一个数,与后面数比较,如果大或小进行替换

function select_sort($arr)
{
   $count = count($arr);
   if($count <= 1)
   {
     return $arr;
   }

   for($i=0; $i<$count; $i++)
   {
     for($j=$i+1; $j<$count; $j++)
     {
        if($arr[$i] > $arr[$j])
        { 
          $tmp = $arr[$i];
          $arr[$i] = $arr[$j];
          $arr[$j] = $tmp;
        }
     }
   }
   return $arr;
}

4. 插入排序 — 循环取数组第$i位数字,for 循环中取得小于这个$i大小,while 循环比较

function insert_sort($arr)
{
   $count = count($arr);
   if($count <= 1)
   {
     return $arr;
   }

   for($i=1; $i<$count; $i++)
   {
     $val = $arr[$i];
     $j = $i -1;
     while($j >=0 && $arr[$j] > $val)
     {
        $arr[$j+1] = $arr[$j]
        $arr[$j] = $tmp;
        $j--;
     }
   }
   return $arr;
}

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注